Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 16 Ocak 2021

Kalfalık Ustalık Belgesi E-Sınav Kılavuzu

Kalfalık Ustalık Belgesi E-Sınav Kılavuzu

Mesleki Eğitim Merkezleri Kalfalık Ustalık Belgesi E-Sınav Kılavuzu Yayınlandı. Kalfalık Ustalık Sınavları Başvuru Tarihleri, Teorik E-Sınav İki Ayda Bir Yılda 6 Defa Yapılacak.

Kafalık Ustalık Belgesi Teorik E-Sınav Dönemleri
Şubat
Nisan
Haziran
Ağustos
Ekim
Aralık

1. Genel Açıklamalar
Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınavı, “Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge” hükümlerine göre, 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” nda belirtilen alan ve dallarda (Ek-1 Tablo) belge başvurusu yapan adaylara yönelik yapılan teorik sınavları kapsamaktadır.

Kalfalık/Ustalık belgelendirme başvurusu;
Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında yapılmakta olan belgelendirme başvuruları, adaylar tarafından MEM müdürlüklerine yapılır.
Önceki öğrenmelerin tanınması ve denklik başvurularının MEM müdürlüklerine sınav döneminin başlangıcından en az bir ay öncesine kadar yapılması gerekmektedir.
Adaylar, tekrar sınava girebilmek için yeni sınav döneminden en az bir ay önce dilekçe ile MEM müdürlüklerine başvurmak zorundadır.

Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınavı;
Belge başvurusu yapan adaylardan, başvurusu MEM müdürlükleri tarafından kabul edilen tüm adaylar (tutuklu ve hükümlüler hariç) e-sınav başvurusu yapabileceklerdir.
e-Sınavlarda, basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlem elektronik ortamda yapılmaktadır.

Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınavı Genel Müdürlük tarafından e-sınav salonu açılan merkezlerde, “e-MESEM” üzerinden onaylanan başvurular dikkate alınarak belirlenecek tarih ve saatlerde yapılacaktır.
Adayların Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınavlarına katılabilmeleri için; aday bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak, sınav takviminde belirtilen başvuru/onay tarihleri arasında e-MESEM üzerinden, MEM müdürlükleri tarafından sistemde tanımlanmış ve onaylanmış olması gerekmektedir.
Adaylar, kayıtlı oldukları ve başvurularının onaylandığı MEM müdürlüklerinin bulunduğu ilde e-sınava katılacaklardır.

Mazereti nedeniyle e-sınava giremeyen adaylar hakkında, “Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge” hükümlerine göre işlem yapılır. Beyan edilen mazeret belgelerinin doğruluğundan aday, bilgilerin sisteme doğru olarak işlenmesinden ise ilgili MEM müdürlüğü sorumlu olacaktır.

Sisteme girilen adaylara ait fotoğraflar, T.C. İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) ile paylaşılacağından, fotoğraf girişinin dikkatlice yapılması gerekmektedir. Sisteme girilecek olan fotoğrafın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş, renkli ve biyometrik olması zorunludur.

Sponsorlu Bağlantılar

Teorik e-sınavlar; alan/dalların, alan ortak dersleri ile dal derslerindeki öğrenme kazanımlarından, çoktan seçmeli olarak hazırlanacak toplam 50 soru üzerinden tek oturumda yapılır.
Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, bir sonraki sınav dönemi için kabul edilir.

Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınavı
Belge Türü-Soru Sayısı-Grup (Alan/Dallar)- Süre

Belge Türü

Soru Sayısı

Grup (Alan/Dallar)

Sınav Tarihi, Saati ve Süresi

Ustalık Her grup için 50 soruMesleki eğitim merkezlerinde eğitimi verilen 3308 sayılı Kanun kapsamındaki alan/dallar (Ek-1 Tablo) Sınav takviminde belirtilen tarih aralığında sistem tarafından oluşturulan randevu saatinde 1(bir) oturum şeklinde uygulanır.
Oturum süresi: 45 dk.
Kalfalık Her grup için 50 soruMesleki eğitim merkezlerinde eğitimi verilen 3308 sayılı Kanun kapsamındaki alan/dallar (Ek-1 Tablo) Sınav takviminde belirtilen tarih aralığında sistem tarafından oluşturulan randevu saatinde 1(bir) oturum şeklinde uygulanır.
Oturum süresi: 45 dk.

2. e-Sınav Başvuru Şartları
a. “Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge” hükümlerine göre yapılan başvurunun MEM müdürlükleri tarafından kabul edilmiş olması,
b. Adayın e-sınav ücretini yatırmış olması.
c. Adayın bilgilerinin e-MESEM üzerinden onaylanmış olması,
ç. e-Sınav Randevu Sistemi üzerinden randevu tanımlanmış olması,
d. e-Sınav başvurusu yapılacak dönem için daha önce aynı dönemde e-sınava katılmamış olması,
e. Adayın tutuklu ve hükümlülük hâlinin bulunmaması.

3. e-Sınav Başvuru Ücreti Ve Banka İşlemleri
Adaylar, 2019/2020 yılında her sınav dönemi için ayrı olmak üzere KDV dâhil 50 (elli) TL e-sınav ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendisine ait T.C. kimlik numarasıyla süresi içerisinde yatıracaklardır.
Adaylar, banka dekontu/ATM işlem fişini sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kayıtlı oldukları MEM müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
Hatalı olan ya da adayın kendisine ait olmayan T.C. kimlik numaraları ile yapılan ödemelerde, adayın başvurusu geçersiz sayılacak ve her türlü sorumluluk adaya ait olacaktır.

4. Başvuru İşlemleri
Aday, e-sınav başvurusunu, sınav ücretini yatırdıktan sonra kayıtlı olduğu MEM müdürlüğü aracılığı ile yapacaktır.
e-Sınav başvurusu yapan adayın bilgileri kayıtlı olduğu MEM müdürlüğü tarafından sisteme işlenecek ve incelenecektir. Başvurusu onaylanan adaylar için, e-sınav randevu sistemi tarafından, sınav takviminde belirtilen tarih aralığı içinde en yakın sınav tarihi ve saati belirlenecektir. e-Sınav başvurusunda bulunup başvurusu onaylanan adayın, randevu sistemi tarafından belirlenen e-sınav tarih ve saatinde sınava girmesi zorunludur. Aksi takdirde aday sınav hakkını kullanmış sayılır.
e-Sınav uygulamasının Türkçe yapılması esastır, yabancı uyruklu adaylar için tercüman görevlendirilmesi yapılmayacaktır.

5. Mem Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler
a. e-Sınav başvuru işlemleri için https://e-mesem.meb.gov.tr adresinden, e-MESEM üzerinden aday için başvuru girişini yapmak.
• Tutuklu ve hükümlü adaylar için e-sınav başvuru girişi yapılmayacaktır.

b. Başvuru belgelerini ve banka dekontunu/ATM fişini adayın dosyasında saklamak.
c. Adaya ait bilgileri inceleyerek e-sınava başvurusu uygun olanların onay işlemini e-MESEM üzerinden yapmak.
ç. e-Sınava girecek olan aday için e-sınav yeri ile kimlik bilgilerinin bulunduğu e-sınav giriş belgesini sistemden renkli olarak almak, mühür/kaşeli ve imzalı olarak sınav tarihinden önce adaya imza karşılığı teslim etmek.
Adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.
d. Sistemden alınan e-sınav giriş belgesini adaylara teslim ederken, sınav esnasında yanında bulundurulmaması gereken eşyalar konusunda hazırlanacak olan taahhütnameyi imzalattırmak.
e. e-Sınavın başlama saatinden en geç 20 (yirmi) dakika önce sınava girecekleri binada hazır bulunmaları gerektiğini adaylara duyurmak.
f. Adaya, sınava gelirken fotoğraflı, mühür/kaşeli ve imzalı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesini yanında bulundurması ve bu belgeleri ibraz ederek sınava katılabileceğini duyurmak.
Geçerli kimlik belgesi:

– Türk vatandaşları için: T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı; nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

– Yabancı uyruklu adaylar için: geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaport, ilgili Bakanlık tarafından verilen resimli, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen ve ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir belge.
Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan ve nüfus cüzdanları alınan adayların, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, imzalı ve mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerini bildirmek.
Bu belgeleri yanında olmayan adayların sınava alınmayacağı ve söz konusu belgeler hariç başka hiçbir kimlik belgesinin geçerli sayılmayacağını, adaylara duyurmak.
g. Sınav tamamlandıktan sonra, sınava giren adaylara ait sınav sonuç listesini e-MESEM üzerinden alarak adaylara tebliğ etmek.
ğ. Adayın, sınav gününde e-sınava giremeyeceğini gösterir mazeret belgelerini, sınav tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde e-MESEM’ deki ilgili ekranlara işlemek.

6. e-Sınav Giriş Belgesi
e-Sınav giriş belgesi fotoğraflı olup belgede adayın salon ve kimlik bilgileri bulunmaktadır. Salon bilgilerinde adayın sınava gireceği e-sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon ve adres bilgileri yer alır.
Her e-sınav için yeniden düzenlenen fotoğraflı sınav giriş belgesinde “adayın başvurusunun yapıldığı MEM adı, MEM müdürlüğünün bağlı olduğu il/ilçe ve dikkat” bölümleri yer almaktadır. Kimlik bilgilerinde adayın T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.

7. e-Sınav Uygulaması
a. e-Sınav uygulaması sistemde belirlenen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
b. Sınav görevlileri sınav başlamadan önce e-sınav salonunda hazır bulunacaktır. Sınav başlama saatinden 15 (on beş) dakika önce sisteme girmeyen görevliler hakkında, Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri gereğince sınav görevi verilmeme tedbiri uygulanacaktır.
c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar, sınav saatinden en geç 20 (yirmi) dakika önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-sınav salonunda hazır bulunacaktır.
ç. Salon görevlileri adayların kullanacakları bilgisayarları önceden hazır hâle getirecektir.
d. Salon görevlileri sınav başlamadan önce adayların kullanımına sunulan bilgisayarları kontrol edecek, herhangi bir sorun olması hâlinde yedek bilgisayarı kullanıma açacaklardır.
e. Aday, sınava gelirken fotoğraflı, mühür/kaşeli ve imzalı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesini yanında bulunduracak ve bu belgeleri ibraz ederek sınava katılabilecektir.
Geçerli kimlik belgesi:
– Türk vatandaşları için: T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı; nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaport,
– Yabancı uyruklu adaylar için: geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaport, ilgili Bakanlık tarafından verilen resimli, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen ve ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir belge.
Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan ve nüfus cüzdanları alınan adaylar, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, imzalı ve mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.
Bu belgeleri yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Söz konusu belgeler hariç başka hiçbir kimlik belgesi geçerli sayılmayacaktır.
f. Bu kılavuzun 7. Maddesi e bendinde belirtilen belgeler hariç başka hiçbir belge geçerli sayılmayacak, ilgili maddede belirtilen belgeleri yanında olmayan aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.
g. Aday, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları,
kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, doküman ile ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerle sınav salonuna alınmayacaktır.
Ayrıca, bu araçlarla salona alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulundurduğunun tespit edilmesi durumunda, sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında tutanak düzenlenecek ve sınavı geçersiz sayılacaktır.
ğ. Aday, salon aday yoklama listesinde belirtilen sıra numarasına göre oturacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra adaylara sınavda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilecektir.
h. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar, sınav salonundan çıkan aday olmadığı sürece sınava alınır ancak bu adaylara ek süre verilmez. Sınav salonundan çıkan aday olması durumunda sonra gelen adaylar sınava alınmaz. Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten adaylar salon yoklama listesi ve cevap kâğıtlarını gösterir belgeye imza atarak salondan ayrılırlar.
ı. Aday, kendisine ait e-sınav uygulama ekranında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol eder. Adına düzenlenmiş ekran bulunmuyorsa salon başkanını uyarır ve sınava başlamaz.
i. “e-Sınav Uygulama Kuralları” sınav başlamadan önce aday tarafından okunup kabul edildikten sonra sınava başlanacaktır.
j. Aday tüm işaretlemeleri ekrana dokunarak yapacaktır.
k. Her sorunun 4 (dört) seçeneği olup bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır.
l. Soru sayısı ve sınav süresi adayın kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır.
m. Aday, isterse sınav süresi tamamlanmadan sınavını bitirebilir. Bu durumda e-sınav yazılımı adaydan 2 (iki) aşamalı onay alacak ve sınavı sonlandıracaktır. Bu işlemi gerçekleştiren adayların sınava devam etmesi mümkün olmayacaktır.
n. Aday sınava girmediyse salon görevlileri tarafından, salon aday yoklama listesindeki ilgili alana “Girmedi” yazılacaktır.
o. Sınav bitiminden sonra:
• Salon görevlileri, adaylara öncelikli olarak salon aday yoklama listesini ve sorulara verdikleri cevapları gösteren formu imzalatacaklardır.
• Sınav salonundan ayrılan adaylar, binada bulunan sonuç bilgisayarından sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir. Ayrıca, http://esinav.meb.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak da sınav sonuç bilgilerine ulaşabileceklerdir.

8. Sınavın Geçersiz Sayılacağı Durumlar
a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde adayın sınava girmesi,
b. Bu kılavuzun 7. Maddesi e bendinde belirtilen geçerli belgelerin ibraz edilmemesi,
c. e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle sınav giriş belgesindekilerin farklı olması ya da nüfus cüzdanındaki bilgilerle diğer alanlardaki bilgilerinde uyuşmazlık olması,
ç. Adayın, başka bir adaydan ya da dokümandan kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,
d. Adayın yerine başkasının sınava girmeye teşebbüs etmesi, sınav uygulamaları süresince ya da sonrasında bu fiilin gerçekleştiğinin tespit edilmesi,
e. Sistemdeki fotoğrafı ile geçerli kimlik belgesindeki fotoğrafın uyuşmaması,
f. Adayın, üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, doküman ile ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurması,
g. e-Sınav uygulama cihazlarına ya da merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,
ğ. Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin hazırladığı raporlarda/tutanaklarda ya da sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, adayın Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi.
Salon görevlileri; kopya çektiğini, kendisi yerine başkasının sınava geldiğini tespit ettiği adayları, sınav güvenliği ve sürecini aksatan diğer durumları sistemde yer alan sınav görev raporuna açıklayıcı şekilde yazacaklardır. Sınav görev raporunu, bulunması hâlinde diğer tutanaklar ve sınav evrakını, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere, aynı gün görevli olan bina komisyon başkanına teslim edeceklerdir.
Sınava katılan adaylar, 09/12/2016 tarih 29913 Resmî Gazete yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümlerine tabiidir ve bu kanun çerçevesinde işlem yapılır.

9. Değerlendirme
e-Sınav yazılımı, adaylara sorulan soruları, sorulara verilen cevapları, doğru ve yanlış cevap sayılarını sistem veri tabanında muhafaza edecektir.
Adayların sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir. Değerlendirme, tespit edilen doğru cevap sayıları dikkate alınarak 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı hesaplamasında;
[Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınavda yer alacak her sorunun puan değeri eşit olup yanlış cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmez, doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilir.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

10. e-Sınav İtirazları
a. Adaylar, sınav sonucuna ve/veya sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, sonuçların e-Sınav salonunda/binasında yer alan bilgisayardan ve/veya sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla kendi T.C. kimlik numaraları ile KDV dâhil 20 (yirmi) TL itiraz ücreti yatırarak, e-itiraz modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaklardır. Adaylar, belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.
b. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B Maddesi uyarınca sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sonuçların e-sınav salonunda/binasında yer alan bilgisayardan ya da sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmaz.
c. Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan adaylara ait ücretler ya da yanlış yatırılan ücretler, adaylara iade edilecektir.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacak olup ücret iadesi yapılmayacaktır. Ayrıca, e-sınav yerleştirme işlemi tamamlanan adaylar da, sınava girmemeleri durumunda ücret iadesi talep edemeyeceklerdir.
ç. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri; adayların MEB Döner Sermaye İşletmesine dilekçe ile başvurmalarını müteakip incelemeler sonucunda yapılacaktır.
Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezi ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptırılarak iade edilecektir.
Adaylara bilgilendirmeler kısa mesaj ile yapılır. Bu nedenle başvuru sırasında geçerli bir GSM (cep telefonu) numarası girilmesi zorunludur.
d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
e. İtirazların cevaplanmasında, başvuru girişinin yapıldığı sistem kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

11. e-Sınav Sonuçlarının Açıklanması
Adaylar, sınav sonuçlarını salon girişinde bulunan bilgisayardan ya da http://esinav.meb.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak öğrenebilecektir.

Etiketler:


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.