<style>.lazy{display:none}</style>Mesleki Eğitim Merkezleri Kayıtları Alan Ve Dalları
Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 23 Mayıs 2024

Mesleki Eğitim Merkezleri Kayıtları Alan Ve Dalları

Mesleki Eğitim Merkezleri Kayıtları Alan Ve Dalları

Mesleki Eğitim Merkezleri Kayıtları Alan Ve Dalları. Mesleki Eğitim Merkezi Tarafından Verilen Belgeler, Başvuru Koşulları, Kayıt İçin Gerekli Belgeler, Nakil Nasıl Yapılır, Devlet Destekleri.

6764 Sayılı Kanun İle Çıraklık Eğitimi Zorunlu Eğitim Kapsamına Alınmış Ve Mesleki Eğitim Merkezleri Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Olarak Yapılandırılmıştır.

Ortaöğretim; İlköğretime Dayalı Dört Yıllık Zorunlu Örgün Veya Yaygın Öğrenim Veren Genel, Mesleki Ve Teknik Öğretim Kurumları İle Mesleki Eğitim Merkezlerinin Tümünü Kapsar. Bu Okul Ve Kurumları Bitirenlere, Bitirdikleri Programın Özelliğine Göre Diploma Verilir. Ancak Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Diploma Alabilmeleri İçin Millî Eğitim Bakanlığınca Belirlenen Fark Derslerini Tamamlaması Zorunludur.

Mesleki Eğitim Merkezinde Okuyan Öğrencilerden Meslek Lisesi Mezunu Olmak İsteyenlerin Almaları Gereken Fark Dersleri Talim Ve Terbiye Kurulunun 19.07.2019 Tarihli Ve 18 Sayılı Kararı İle Kabul Edilmiş Ve 2019-2020 Eğitim Ve Öğretim Yılından İtibaren DİPLOMA PROGRAMI Uygulanmaya Başlanmıştır.

Mesleki Eğitim Merkezlerinden Önceki Yıllarda Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Almış Olanların Da Fark Derslerini Tamamlayıp Meslek Lisesi Diploması Alabilmeleri İçin 14.08.2020 Tarihi İtibariyle Telafi Programı Başlatılmıştır.

Mesleki Eğitim Merkezi Programı; Okulda Verilen Teorik Eğitim İle İşletmelerde Yapılan Pratik Eğitimin Bir Bütünlük İçerisinde Uygulandığı, Bireyleri Bir Mesleğe Hazırlayan, Mesleklerinde Gelişmelerine Olanak Sağlayan, Kalfalık/Ustalık Belgesine Ve Diplomaya Götüren Program Türüdür.

Devlet Desteği
İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj Veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilere Yapılacak Ödemelerin Asgari Ücretin Net Tutarının Yüzde 30’undan, Kalfalık Yeterliliğini Kazanan Mesleki Eğitim Merkezi 12’nci Sınıf Öğrencilerine Yapılacak Ödemelerin İse Asgari Ücretin Yüzde 50’sinden Az Olamayacağına Dair Süre İle Mesleki Eğitim Merkezi Programı Dışındaki Okul Ve Kurumlarda Öğrenim Gören Öğrencilere Ödenebilecek En Az Ücretin; 20’den Az Personel Çalıştıran İşletmeler İçin Üçte İkisinin, 20 Ve Üzerinde Personel Çalıştıran İşletmeler İçin Üçte Birinin, Mesleki Eğitim Merkezi Programına Devam Eden Öğrencilere Ödenebilecek En Az Ücretin İse Tamamının Devlet Katkısı Olarak Ödenmesine İlişkin Süre, 2021-2022 Eğitim Ve Öğretim Yılından İtibaren 5 Eğitim Ve Öğretim Yılı Uzatıldı.


Mesleki Eğitim Merkezi Eğitim Süresi
Eğitim Süresi 4 Yıldır.
9. Sınıf, 10. Sınıf, 11. Sınıf Ve 12. Sınıf

11. Sınıf Sonunda Yapılan Beceri Sınavında Başarılı Olanlara
KALFALIK BELGESİ
12. Sınıf Sonunda Yapılan Beceri Sınavında Başarılı Olanlara
USTALIK BELGESİ Ve DİPLOMA
Verilir.

Mesleki Eğitim Merkezlerine Kimler Başvurabilir?

Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencileri Haftada 1 Gün Okulda Teorik Eğitim, 4 Gün İşletmelerde Pratik Eğitim Alır. Bu Doğrultuda Mesleki Eğitim Merkezlerine Kayıt Olma Şartları:

• En Az Ortaokul Veya İmam Hatip Ortaokulunu Bitirmiş Olmak.
• Sağlık Durumu İlgili Mesleğin Öğrenimine Elverişli Olmak. Bu Durum Gerektiğinde Sağlık/Sağlık Kurulu Raporuyla Belgelendirilir.
• Kayıt Olacağı Meslek Dalı İle İlgili Bir İş Yeriyle Sözleşme İmzalamak (Sözleşme İmzalanacak İş Yerinde “Usta Öğreticilik Belgesine” Sahip Bir Usta Bulunması Gerekir).
• Kayıt İçin Yaş Sınırı Yoktur.
• Öğrenci Kayıtları Yıl Boyu Devam Eder.

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Kapsamındaki Meslek Alan/Dallarında, Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Ve Kurumları Öğrencilerine Verilen İşletmede Mesleki Eğitim, Staj, Çıraklık, Kalfalık Ve Ustalık Eğitimlerinde; Bir Program Dâhilinde, Usta Öğretici Gözetiminde Ve Gerekli İş Sağlığı Ve Güvenliği Tedbirlerinin Alınması Şartıyla Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan İşler Ve İş Yerlerinde Mesleki Eğitim Alabilirler Ve Bu Ortamlarda Bulunabilirler.

Usta Öğretici Belgesi (İş Pedagojisi Kursu)
Ustalık Veya İşyeri Açma Belgesine Sahip Olanlar İle En Az Ön Lisans Seviyesinde Mesleki Eğitim Almış Olanlar, Okul Ve Kurumlarca Açılan İş Pedagojisi Kursuna Katılabilirler. İş Pedagojisi Kursu Uzaktan Eğitim Yolu İle De Düzenlenebilir Ve Sınavları E-Sınav Şeklinde Yapılabilir. Kursu Başarı İle Tamamlayanlara Usta Öğreticilik Belgesi Verilir.

İşletmeye Çırak Öğrenci Alabilmek İçin İşyerinde Usta Öğreticilik Belgesine Sahip Usta Bulunmalıdır. Bunun İçin 40 Saatlik İş Pedagojisi Kursuna Katılmak Ve Kurs Sonunda Yapılan Sınavdan Başarılı Olmak Gerekmektedir.
İş Pedagojisi Kursu Yüz Yüze Veya Uzaktan Eğitim Yoluyla Yapılabilmektedir.

Çalışanların Belgelendirilmesi
Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik Ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge
Yönerge Hükümlerine Göre Çalıştığı İş İle İlgili Süreyi SGK Hizmet Dökümü İle Belgelendirenler Kalfalık Ve Ustalık Sınavlarına Başvuru Yapabilirler.

Başvuru Şartları
22 Yaşını Bitirmiş Olmak,
En Az İlkokul Mezunu Olmak,
Mesleğinde SGK’lı Olarak Çalışmış Veya Eğitim Almış Olmak.

Başvuru Tarihinde; Mesleklerinde En Az 5 Yıl SGK’lı Olarak Çalışmış Olduğunu Belgelendirenler Öncelikle Kalfalık Sınavına, Kalfalık Sınavında Başarılı Olanlar İse Bir Dönem Sonra Ustalık Sınavına Alınırlar.

SGK’lı Çalışmışlık Süresi 5 Yıldan Az Olanlar Kalfalık Sınavına Alınırlar.

Sınav Dönemleri
Kalfalık Ve Ustalık Sınavları, Her Yıl Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim Ve Aralık Aylarında, İl Millî Eğitim Müdürlüklerince İl Merkezi Ve İlçelerde Belirlenen Okul/Kurum Veya İşletmelerde Gerçekleştirilir.
Adaylar Teorik Ve Beceri Sınavı Olmak Üzere İki Sınava Tabi Tutulurlar.
Yapılan Bu Yeni Düzenleme İle Kalfalık/Ustalık Belgesine İhtiyacı Olan Çalışanların Daha Kısa Sürede Belgeye Ulaşabilmeleri Sağlanmıştır.

Sınav Dönemleri Ve Yapılış Şekli
Teorik Sınavlar E-Sınav Şeklinde Yapılmaktadır.
Beceri Sınavları İse Her Meslek Dalı İçin Hazırlanmış Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterleri Doğrultusunda Kamera Kaydı Altında Yapılmaktadır. (Sınav Komisyonlarında Oda Temsilcileri De Bulunur)
Teorik Sınava Girmek Ve Beceri Sınavından En Az 50 Almak Şartıyla, Teorik Sınavın %40’ı İle Beceri Sınavının %60’ının Toplamı 50 Ve Üzeri Olanlar Başarılı Sayılır.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamında Bulunan, 33 Alan 181 Meslek Dalında Kalfalık/Ustalık Belgesi İle Diploma Verilmekte Olup Mezuniyet Sonrası İstihdam Oranı Yaklaşık %90’lar Seviyesindedir.

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamında Olmayan Meslek Dallarının Kapsama Alınması Ve
Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MEMP) Programı Açılması İçin;
İl İstihdam Ve Mesleki Eğitim Kurulu Kararı İle Bakanlığa Teklifte Bulunulması Gerekmektedir.
Ayrıca, Meslek Dalı Açma Teklifleri Meslek Odalarının Bağlı Olduğu TESK Veya TOBB Aracılığıyla Genel Müdürlüğümüze Gönderilebilmektedir.

Mesleki Eğitim Merkezlerine Nasıl Başvurulabilir?

• Başvuru Şartlarını Taşımak Koşuluyla, Mevcutta Bir İşletmede Çalışanlar Veya İşletmede Çalışmayıp Mesleki Eğitim Almak İsteyen Adaylar Kimlik Bilgileriyle Birlikte En Yakın Mesleki Eğitim Merkezine Veya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesine Bizzat Müracaat Edebilir.
• Herhangi Bir İşletmede Çalışmayanlar; Mesleki Eğitim Merkezleri Tarafından Meslek Seçimi Ve İşletme Bulma Konusunda Rehberlik Ve Yönlendirme Hizmeti Alabilirler.
• Mesleki Eğitim Merkezine Kayıt; Okul, İşletme Ve Öğrenci/Veli Arasında “İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesinin” İmzalanmasıyla Başlar.
• Öğrenci E-MESEM Sistemine Okul Tarafından Kaydedilir.
• Öğrenci Kayıt Olduğu Andan İtibaren Meslek Hastalıkları, İş Kazalarına Karşı Sigortası İle Maaşı Başlar, Öğrenim Süresi Boyunca Devam Eder.

Mesleki Eğitim Merkezlerine Başvuru Süreci Ve Aşamaları

• Mesleki Eğitim Merkezleri Tüm İllerde Bulunmaktadır.
• En Az Ortaokul Mezunu Olan Adaylar Yıl Boyunca Kayıt Yaptırabilir.
• 181 Farklı Dalda Başvuru Yapılabilmektedir.
• Haftada 1 Gün Okulda Teorik, 4 Gün İse İşletmelerde Beceri Eğitimi Verilmektedir.
• Çıraklık Eğitimi 3 Yıl, Kalfalık Eğitimi 1 Yıl Sürmektedir.
• Mesleki Eğitim Merkezine Devam Eden 9,10 Ve 11. Sınıf Öğrencileri Asgari Ücretin En Az %30’unu, 12. Sınıf Öğrencileri Asgari Ücretin En Az Yarısı Kadar Maaş Alırlar.
• Mesleki Eğitim Merkezi Mezunları “Ustalık Belgesi” İle “Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Diploması” Alarak Kendi İş Yerlerini Açabilirler.
• Ustalık Belgesine Sahip Olanlar Çırak Öğrenci İstihdamı İçin “İş Pedagojisi Eğitimi” İle “Usta Öğretici” Belgesine Sahip Olurlar.

Mesleki Eğitim Merkezine Nakil İşlemleri

• 9. Sınıf Öğrencileri İle Ara Sınıflarda Olup Aynı Alandan Mesleki Eğitim Merkezi Programına Nakil Ve Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenciler, Bulundukları Sınıf Seviyesinden Zamana Bağlı Olmaksızın Ve Dönem Kaybetmeden Nakil Ve Geçiş Yapabilecek,
• Farklı Bir Alandan Veya Diğer Okul Türlerinden Nakil Ve Geçiş Yapmak İsteyen 10, 11 Ve 12. Sınıf Öğrencileri İse İkinci Dönemin Başlangıcına Kadar Nakil Ve Geçiş Yapmış Olmaları Halinde 10. Sınıf Seviyesinden Eğitime Devam Edebilecek. İkinci Dönemin Başlangıcından Sonra Nakil Ve Geçiş Yapmak İsteyen Öğrencilerin Mesleki Eğitime Hazırlık Amacıyla Yalnız İşletmede Mesleki Eğitim Almak Üzere Kayıtları Yapılacak Ve Bu Öğrenciler De İlgili Okulun Toplam Öğrenci Sayısına Dâhil Edilecek.
• Bu Öğrencilerin Nakil Ve Geçiş İşlemleri E-Okul Sisteminden, Ortaöğretim Kurum İşlemleri / Bilgi Giriş İşlemleri / MESEM Öğrenci Aday Kayıt Sayfasından Yapılacak.
• Başvurular Ve Meslekî Eğitim Merkezi İrtibat Numarası Sayfamızda Yer Alıyor.

Mesleki Eğitim Merkezleri Ne Gibi Avantajlar Sağlıyor?

• 33 Alan Ve 181 Farklı Dalda Mesleki Eğitim İmkânı
• Ortaokulu Bitirenlere Zorunlu Lise Eğitimini Mesleki Eğitim Merkezlerinde Tamamlayabilme Fırsatı
• 9. Sınıftan İtibaren İş Kazaları, Meslek Hastalıklarına Karşı Sigorta
• 9, 10 Ve 11. Sınıf Öğrencilerine Asgari Ücretin En Az %30’u,
• 12. Sınıftaki Kalfalara Asgari Ücretin En Az Yarısı Kadar Maaş İmkânı
• Ustalık Belgesi, Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Diploması Ve Kendi İş Yerini Açma Fırsatı
• Mezun Olduğu Alanda %88 İstihdam Oranı

Mesleki Eğitim Merkezinin Avantajları
181 Farklı Dalda Mesleki Eğitim
Ortaokulu Bitirenlere, Zorunlu Lise Eğitimini Mesleki Eğitim Merkezlerinde Tamamlama Fırsatı
Meslek Lisesi Diploması
Eğitim Alanlarında Yüzde 88 İstihdam Oranı
9. Sınıftan İtibaren İş Kazaları İle Meslek Hastalıklarına Karşı Sigorta Ve Maaş
Ustalık Belgesi Ve Kendi İş Yerini Açma Fırsatı

Çıraklık Eğitiminde Uygulanan Programları

Ustalık Telafi Programı
Lise Ve Üstü Mezunlar İçin Ustalık Telafi Öğretim Programları

Ustalık Programı
Çırak, Kalfa, Usta

Diploma Fark Dersleri
Daha Önce;
Kalfalık, Ustalık Belgesi Alanlar İçin

Diploma Programı
Çırak, Kalfa, Usta, Meslek Lisesi Diploması

Mesleki Eğitim Merkezlerine Kayıt İçin Gerekli Belgeler

9. Sınıfa Kayıt Olacaklardan İstenen Belgeler

1- En Az Ortaokul Mezunu Olmaları, Mezun Olduğu Okuldan Ortaokul Diploması Veya Mezun Olduğuna Dair İmzalı Mühürlü Yazı
2- Herhangi Bir Lisede Kaydı Olanlar, Kayıtlı Oldukları Okuldan (Tasdikname) Öğrenci Durum Belgesi Almaları,
3-Seçmiş Olduğu Meslek Dalıyla İlgili Çalıştığı İşyerinde Mevcut Olan Kişiye Ait Ustalık Ve Usta Öğreticilik Belgesi
4- Kayıt Olacak Çırak Adına SGK’dan Alınacak Müstahaklık Belgesi
5- Kayıt Olacağı Öğrenci Dosyasında Çırağa Ait Yeni Çekilmiş Bir Adet Fotoğraf
6- Kayıt Olacak Çırağa Ait Kimlik Fotokopisi
7- Sağlık Raporu

Herhangi Bir Lisenin 10. Sınıfında Okurken Ayrılan Ve Mesleki Eğitim Merkezine Kayıt Olacaklardan İstenen Belgeler

1- Herhangi Bir Lisede 10.Sınıfta Kaydı Olanlar, Kayıtlı Oldukları Okuldan (Tasdikname) Öğrenci Durum Belgesi Ve Yanında Ders Notlarını Gösteren Transkript Almaları Gerekmektedir.
2-Seçmiş Olduğu Meslek Dalıyla İlgili Çalıştığı İşyerinde Mevcut Olan Kişiye Ait Ustalık Ve Usta Öğreticilik Belgesi Olmak Zorundadır
3- Kayıt Olacak Çırak Adına SGK’dan Alınacak Müstahaklık Belgesi
4- Kayıt Olacağı Öğrenci Dosyasında Çırağa Ait Yeni Çekilmiş Bir Adet Fotoğraf
5- Kayıt Olacak Çırağa Ait Kimlik Fotokopisi
6- Sağlık Raporu

Herhangi Bir Lisenin 11. Sınıfında Okurken Ayrılan Mesleki Eğitim Merkezine Kayıt Olacaklardan İstenen Belgeler

1- Herhangi Bir Lisede 11.Sınıfta Kaydı Olanlar, Kayıtlı Oldukları Okuldan (Tasdikname) Öğrenci Durum Belgesi Ve Yanında Ders Notlarını Gösteren Transkript Almaları Gerekmektedir.
2-Seçmiş Olduğu Meslek Dalıyla İlgili Çalıştığı İşyerinde Mevcut Olan Kişiye Ait Ustalık Ve Usta Öğreticilik Belgesi Olmak Zorundadır
3- Kayıt Olacak Çırak Adına SGK’dan Alınacak Müstahaklık Belgesi
4- Kayıt Olacağı Öğrenci Dosyasında Çırağa Ait Yeni Çekilmiş Bir Adet Fotoğraf
5- Kayıt Olacak Çırağa Ait Kimlik Fotokopisi
6- Sağlık Raporu

12.Sınıfa (Ustalık Eğitimi) Kayıt Olacaklardan İstenen Belgeler

1- En Az Ortaokul Diploması
2- Kalfalık Belgesinin Aslı Ve Fotokopisi
3- Seçmiş Olduğu Meslek Dalıyla İlgili Çalıştığı İşyerinde Mevcut Olan Kişiye Ait Ustalık Ve Usta Öğreticilik Belgesi
4- SGK’dan Alınacak Müstahaklık Belgesi
5- 1 Adet Biyometrik Fotoğraf
6- Kimlik Fotokopisi
7- Sağlık Raporu

Usta Öğreticiliğe Başvuracak Kişilerden İstenen Belgeler

1- Kimlik Fotokopisi
2- Diploma Fotokopisi Veya Öğrenim Belgesi
3- Ustalık Belgesi-İşyeri Açma Belgesi-Ön Lisans Veya Lisans Diploması
4- 1 Adet Biyometrik Fotoğraf

Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı

-Düz Lise Mezunu Olup Ustalık Belgesi Sahibi Olan Ve Meslek Lisesi Diploması Almak İsteyen Adaylardan İstenen Belgeler:
1-Ustalık Belgesinin Aslı Ve Fotokopisi
2-Lise Diploması Aslı Ve Fotokopisi
3-Kimlik Fotokopisi
4-Biyometrik Fotoğraf
*Bu Belgeler Doğrultusunda E-Mesem Sistemine Giriş Yapılarak Ders Yılı Sonunda Diploma Düzenlenir.

-Ortaokul Mezunu Olup Meslek Lisesi Diploması Almak İsteyen Adaylar İçin Yapılan Uygulama:
1-Milli Eğitim Müdürlüğünün Belirlediği Takvime Göre Telafi Programına Katılır. (Telafi Eğitimi Bir Eğitim Öğretim Yılından (36 Hafta) Az Olmamak Üzere Planlanacak Olup, Adayın Her Dersten Başarılı Olması Halinde İlgili Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takviminde Belirtilen Tarihlerde Makam Onayı İle Uygun Diploma Düzenlenir.)
2-Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi Ve Diploma Programı’nda Yer Alan Dersleri Ortaöğretim Kurumlarından Alarak Başarılı Olduğunu Belgelendirenler Söz Konusu Derslerden Muaf Tutulur.

Mesleki Eğitim Merkezleri Alan Ve Dalları

Alan Sıra NoDal Sıra NoAlan Ve Dal
1
AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ
1
Ayakkabı Modelistliği (*)
2
Ayakkabı Üretimi (*)
3
Saraciye Modelistliği (*)
4
Saraciye Üretimi (*)
2
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
5
Bilgisayar Teknik Servisi
3
BÜRO YÖNETİMİ
6Yönetici Sekreterliği
4
ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ
7Dekoratif El Sanatları
8Dekoratif Ev Tekstili
9El Dokuma
10El ve Makine Nakışı
11Halı Desinatörlüğü
12Sanayi Nakışı
5
ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
13Asansör Sistemleri (*)
14Bobinaj (*)
15Büro Makineleri Teknik Servisi (*)
16Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü (*)
17Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi (*)
18Endüstriyel Bakım Onarım (*)
19Görüntü ve Ses Sistemleri (*)
20Güvenlik Sistemleri (*)
21Haberleşme Sistemleri (*)
22Yüksek Gerilim Sistemleri (*)
6
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ
23Endüstriyel Kontrol
7
GEMİ YAPIMI
24Gemi Donatımı
25Gemi İnşa
26Kompozit Tekne İmalatı
27Yat İnşa
8
GIDA TEKNOLOJİSİ
28Bitkisel Yağ Üretim
29Çay İşleme
30Endüstriyel Et İşleme
31Hububat İşleme
32Sebze ve Meyve İşleme
32Su Ürünleri İşleme
34Süt İşleme
35Şekerleme ve Çikolata Üretim
36Zeytin İşleme
9
GRAFİK VE FOTOĞRAF
37Fotoğraf
38Grafik
10
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ
39Cilt Bakımı ve Makyaj
40Erkek Kuaförü
41Kadın Kuaförü
11
HARİTA-TAPU-KADASTRO
42Harita Kadastro
12
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI
43Arıcılık
44Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
45Ev ve Süs Hayvanları
46Evcil Hayvan Kuaförlüğü
47Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
48Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
13
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
49Ahşap Yapı Sistemleri
50Betonarme Kalıp ve Donatı Sistemleri
51Yapı Duvar ve Sıva Sistemleri
52Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi
53Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama
54Çatı Sistemleri
55Çelik Yapı Teknik Ressamlığı
56İç Mekân Teknik Ressamlığı
57Mimari Restorasyon
58Mimari Yapı Teknik Ressamlığı
59Statik Yapı Teknik Ressamlığı
60Yapı Dekorasyonu
61Yapı Yalıtımı
62Yapı Yüzey Kaplama
14
KİMYA TEKNOLOJİSİ
63Boya Üretimi ve Kontrolü
64Çimento ve Yapı Kimyasalları Üretimi
65Deri İşleme
66Kağıt Üretimi
67Temizlik, Kozmetik ve Parfümeri Ürünleri Üretimi
15
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ
68Halı Temizleme ve Bakım
69Kuru Temizleme
70Kat Hizmetleri
71Operasyon
72Ön Büro
73Rezervasyon
16
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ
74Değerli ve Yarı Değerli Taş İşlemeciliği
75Takı İmalatı (*)
76Vitrin Kuyumculuğu
17
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
77Anahtarcılık ve Çilingirlik
78Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme
79Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı
80Bilgisayarlı Makine İmalatı (*)
81Değirmencilik
82Endüstriyel Kalıp
83Makine Bakım Onarım
84Mermer İşleme
85Saat Tamirciliği
18
MATBAA TEKNOLOJİSİ
86Baskı Öncesi
87Baskı Sonrası
88Dijital Baskı
89Flekso Baskı
90Ofset Baskı
91Serigrafi Baskı
92Tampon Baskı
93Tifdruk Baskı
19
METAL TEKNOLOJİSİ
94Avizecilik
95Çelik Konstrüksiyon
96Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı)
97Isıl İşlem
98Karosercilik
99Kaynakçılık (*)
100Metal Doğrama
101Metal Levha İşlemeciliği
102Metal Yüzey Boyama
103Sac İşleri
20
METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ
104Döküm
105İzabe
21
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI
106Ahşap Doğrama Teknolojisi
107İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi (*)
108Mobilya İskeleti ve Döşemesi
109Mobilya Süsleme Sanatları
110Oto Döşemeciliği
22
MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ
111Deri Giyim
112Erkek Terziliği
113Hazır Giyim Model Makineciliği
114İç Giyim Modelistliği
115Kadın Terziliği
116Kesim
117Modelistlik
23
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ
118Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı
119İş Makineleri (*)
120Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımcılığı
121Motosiklet Tamirciliği
122Otomotiv Boya (*)
123Otomotiv Elektrikçiliği
124Otomotiv Elektromekanik (*)
125Otomotiv Gövde (*)
126Otomotiv Mekanikerliği
127Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği
128Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik
24
MUHASEBE VE FİNANSMAN
129Bilgisayarlı Muhasebe
25
MÜZİK ALETLERİ YAPIMI
130Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımı
131Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımı
132Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımı
133Yaylı Enstrüman Yapımı
26
PAZARLAMA VE PERAKENDE
134Emlak Komisyonculuğu
135Satış Elemanlığı
136Sigortacılık
27
PLASTİK TEKNOLOJİSİ
137Plastik İşleme (*)
138Plastik Kalıp
28
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ
139Alçı Model Kalıp (*)
140Çinicilik (*)
141Dekoratif Cam (*)
142Endüstriyel Cam (*)
143Serbest Seramik Şekillendirme (*)
144Sır Üstü Dekorlama (*)
145Tornada Form Şekillendirme (*)
29
TARIM
146Bağcılık
147Mantar Yetiştiriciliği
148Meyve Yetiştiriciliği
149Sebze Yetiştiriciliği
150Bahçıvanlık
151Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği
152Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği
153Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği
154Süs Bitkileri
155Seracılık
156Çay Yetiştiriciliği
157Orman Yetiştiriciliği
30
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
158Dokuma Operatörlüğü
159Dokusuz Yüzeyler
160Endüstriyel Çorap Örme
161Endüstriyel Düz Örme
162Endüstriyel Yuvarlak Örme
163İplik Üretim Teknolojisi
164Tekstil Baskı ve Desenciliği
165Tekstil Bitim İşlemleri (Apre)
166Tesktil Boyacılığı
31
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME
167Gaz Tesisat Sistemleri
168Gaz Yakıcı Cihazlar ve Servis
169Isıtma ve Sıhhi Tesisat Sistemleri
170Kazan Yakma ve Bakımı
171Su Arıtma Sistemleri
172Güneş Enerjisi ve Tesisat Sistemleri
173İklimlendirme Sistemleri
174Soğutma Sistemleri
32
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
175Lojistik
33
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
176Aşçılık
177Fırıncılık
178Kantin İşletmeciliği
179Kasaplık
180Pastacılık ve Tatlı Yapımı
181Servis
(*) İkili Mesleki Eğitim Yönergesi kapsamında da uygulanan meslek dalları
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Ozlm dedi ki:

  Kuran kursu ogreticilik için oryantasyon kursu alıyorum usta öğretici belgesi almam şart mı birde nasıl kadrolu olurum bu alanla ilgili nette usta öğretici belgesi olanlar olabilir gibi yazıyor lutfen bilgi verir msnz

  1. Usta Öğreticilik Belgesi Zorunlu Değildir. Halk Eğitim Merkezlerinde Kadrolu Olarak Atanmak İçin Öğretmen Atama Şartlarını Taşımak Gerekli. Öğretmen Atamaları Esnasında Halk Eğitim Merkezleri De Tercih Edilebilir.

 2. Metin Arkın dedi ki:

  Merhaba ben 4 yıllık kimya bölümü mezunuyum kantin işletmeciliği ustalık belgesini denklik olarak alabilir miyim

  1. denklik hakkı kaldırıldı diye biliyorum, mesleki eğitim merkezlerine sorunuz.

 3. Elif dedi ki:

  Merhaba halk eğitim merkezlerinde makrome eğitmenleri için Nasıl bir kurs almak gerekiyor neyin ustalık belgesi lazım nasıl bir yol izlemeliyim

  1. Dekoratif El Sanatları Ustalık Belgesi diye biliyorum.

 4. BÜNYAMİN BULUT dedi ki:

  Merhaba, 2005 EML Elektrik bölümü mezunuyum. Ustalık belgem var. Dalımda usta öğretici belgesi almak istiyorum. nasıl bir yol izlemeliyim. kaç çeşit sınav var.

  1. Mesleki Eğitim Merkezlerine Başvurulur.
   Usta Öğreticilik E-Sınavı İş Pedagojisi Kurs Programında Yer Alan Öğrenme Kazanımlarından Çoktan Seçmeli Olarak Hazırlanacak Toplam 50 Soru Üzerinden Tek Oturumda Yapılır.

 5. Seda dedi ki:

  Aşçılık önlisans mezunuyum.Kurs açmak için başka bir belgeye ihtiyacım var mı?

  1. usta öğretici oryantasyon eğitimi kursu belgesi (30 saat) istenir.

   1. Fadime dedi ki:

    Merhaba moda tasarım ön lisans mezunuyum halk eğitim merkezinde öğretmen olmak istiyorum nasıl bir yol izlemem gerekir her hangi bir kurs almam gerekiyor mu teşekkürler

    1. Giyim Üretim Teknolojisi Alanındaki Kurslar İçin Başvuru Yapılabilir. Bazı Kurslar İçin 1 Yıl Meslek Deneyimi Şartı Aranabilir.
     Öğretmenler Ve Formasyonu Olmayanlar Usta Öğretici Oryantasyon Kursuna Katılmak Zorundadır. (30 Saat)
     Başvurular E-Yaygın Sisteminden Alınır.
     https://www.hemhalkegitim.com/usta-ogretici-basvurulari-e-yaygin/

 6. mehmet dedi ki:

  10 yıldır ziraat ile uğraşıyorum ve önlisans mezunu oalrak usta öğteriti olarak eğitim ve belge verme yetisine sahip ola biliyormuyum bunları yapmam için neler gerekli

  1. Alanında Ön Lisans Mezunları Halk Eğitim Merkezlerinde Ücretli Usta Öğretici Olarak Kurs Açmak İçin Başvuru Yapabilir. Başvurular Ağustos Ayında E-Yaygın Sisteminden Alınır. Detaylar.

 7. Sadiye kaya dedi ki:

  Ustalık belgesi mevcuttur fakat usta öğreticilik belgesi mevcut değildir usta öğreticilik belgesi nasıl alabiliriz saygılar

  1. Mesleki eğitim merkezlerinde usta öğreticilik kursuna katılarak alınabilir.

 8. Ela dedi ki:

  Dikiş kursu için kaç saatlik kurs programı tamamlarsak ustalık belgesi başvuruda bulunabiliriz? 755 saatlik kurs belgelerim mevcut

  1. Dikiş adıyla bir kurs açılmıyor. Giyim üretim teknolojisi alanında kadın giysileri, erkek giysileri, çocuk giysileri dikimi vb. kurslar açılabilir.
   https://e-yaygin.meb.gov.tr/pagePrograms.aspx
   linkten giyim üretim teknolojisi seçilerek görülebilir.
   Aynı alandaki kurs bitirme belgeleri ile başvuru yapılabilir.

 9. Ayşegül dedi ki:

  Ben kuaför Ayşegül 23 yaşındayım ve 2 yıldır kuaförüm var ama bu mesleğin öğretmenliğin yapmak ayrı bir gurur verici liseyi bitirmedim ama bütün belgelerim var bu gün çağırsınlar koşa koşa gitmezmiydim

Yorum Yaz