Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Haziran 2024

İzmir Halk Eğitim Gıda Kontrol Elemanı Kursu Modül

İzmir Halk Eğitim Gıda Kontrol Elemanı Kursu Modül

İzmir Halk Eğitim Gıda Kontrol Elemanı Kursu Modül, Hem Kursları Halk Eğitim Merkezleri Gıda Teknolojisi Alanı Gıda Kontrol Elemanı Kursu Modüler Programı. Halk Eğitim Merkezi Gıda Kontrol Elemanı Kursu Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

İzmir halk eğitim merkezleri.

GIDA TEKNOLOJİSİ GIDA KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

Gıda Teknolojisi alanı öğretim programları, gelişmelere bağlı olarak esnek ve sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Bireyler kazandıkları güncel meslekî yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir.
Gıda Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye meslekî yeterlikler kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulmuştur.

GIDA KONTROL ELEMANI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ALAN : GIDA TEKNOLOJİSİ
MESLEK : GIDA KONTROL ELEMANI
MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE
MESLEK ELEMANI TANIMI
Gıda Kontrol Elemanı, her türlü gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süreç içerisinde alınan numunelerinin duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini laboratuvarda, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlköğretimi tamamlamış olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Gıda sektöründe;
1. Gıda ile ilgili kamu laboratuvarlarında(Tarım Bakanlığı kontrol laboratuvarları, belediyelerin gıda laboratuvarları, il sağlık müdürlüklerinin gıda laboratuvarları vb.)
2. Gıda üretimi yapan işletmelerin laboratuvarlarında
3. Çevre koruma laboratuvarları ve ilaç işletmelerinde
4. Özel gıda laboratuvarlarında teknik ara eleman
olarak çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için Gıda Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Gıda Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Gıda Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir. hemhalkegitim.com


BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir. hemhalkegitim.com

EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 3080/2232 saat olarak planlanmıştır. Bu süreye 440/224 saatlik Mesleki Gelişim Modülleri ile 200 saatlik Mesleki Uygulamalar süreleri ilave edilecektir.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Gıda Teknolojisi alanında çalışan firmalar, ilgili meslek odaları ve öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
1. Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.
2. Her merkez, 200 saatlik Mesleki Uygulamaların içeriğini ağırlıklı olarak mesleğe ait modüllerden olmak üzere, sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Mesleki uygulamalar, modüllerdeki öğrenme faalliyetlerinin uygulamalarından oluşur.
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Mesleki Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir. hemhalkegitim.com
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.
5. Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

MODÜL VE İÇERİKLERİ
Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
Kazandırılacak yeterliliğe bağlı olarak her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.
Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.
Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.
Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.
Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Gıda Kontrol Elemanı programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

Halk Eğitim Gıda Kontrol Elemanı YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1Mikroorganizmaları incelemekGenel Mikrobiyoloji40/32
2Kişisel hijyen sağlamakPersonel Hijyeni40/24
3İşletme temizlik ve dezenfeksiyon programlarını uygulamakİşletmelerde Temizlik ve Dezenfeksiyon40/24
4Gıdaları muhafaza etme ilkelerini incelemekGıda Muhafaza İlkeleri 140/24
5Gıda Muhafaza İlkeleri 240/32
6Gıdaların üretiminde hijyeni sağlamakGıda Üretiminde Hijyen 140/32
7Gıda Üretiminde Hijyen 240/24
8Karbohidratların özelliklerini incelemekKarbohidratların Özellikleri40/32
9Lipitlerin özelliklerini incelemekLipitler40/32
10Proteinlerin özelliklerini incelemekProteinlerin Özellikleri40/32
11Vitamin vemineralleri incelemekVitaminler ve Mineral Maddeler40/24
12Enzimleri incelemekEnzimlerin Özellikleri40/24
13Fenolik bileşikler ve doğal renk maddeleri incelemekFenolik Bileşikler veDoğal Renk Maddeleri40/24
14Gıdadaki suyun özelliklerini incelemekGıdadaki Suyun Özellikleri40/24
15Kütle ölçümü yapmakKütle Ölçümü40/24
16Hacim ölçmekHacim Ölçümü40/32
17Yoğunluk ve kıvam ölçmekYoğunluk ve Kıvam Ölçümü40/32
18Fiziksel değişimleri incelemekFiziksel Değişimler 140/32
19Fiziksel Değişimler 240/32
20Fiziksel Değişimler 340/32
21Kimyasal değişimleri incelemekKimyasal Değişimler 140/32
22Kimyasal Değişimler 240/24
23Kimyasal Değişimler 340/32
24Mikrobiyoloji laboratuvarında analiz öncesi hazırlıkları yapmakMikrobiyolojik Analizlere Hazırlık40/32
25Besiyeri hazırlamakBesiyeri Hazırlama40/32
26Alınan numuneyi analize hazırlamakMikrobiyolojik Numune Hazırlama40/32
27Kültür elde etmekKültür Elde Etme40/32
28Mikroskobik inceleme yapmakMikroskobik İnceleme40/32
29Kültürel vemikroskobik sayım yapmak.Koloni Sayımı40/24
30İşletme ortamından hijyen vesanitasyon kontrolü için ekim yapmakHijyen ve Sanitasyon Kontrol Numuneleri40/24
31Mikrobiyoloji laboratuvarında analiz sonrası işlemleri yapmak.Mikrobiyoloji Laboratuvarında Analiz Sonrası İşlemler40/32
32Kimya laboratuvarında analiz öncesi hazırlıkları yapmakKimya Laboratuvarında Analiz Öncesi Hazırlıklar40/24
33Kimya laboratuvarında analiz sonrası işlemleri yapmakKimya Laboratuvarında Analiz Sonrası İşlemler40/24
34Çözelti hazırlamakÇözelti Hazırlama 140/32
35Çözelti Hazırlama 240/32
36Asitlik ve bazlık kontrolü yapmakAsitlik ve Bazlık Kontrolü40/24
37Gravimetrik analizleri yapmakGıdalarda Gravimetrik Analizler 140/32
38Gıdalarda Gravimetrik Analizler 240/32
39Volumetrik analizleri yapmakGıdalarda Volümetrik Analizler 140/32
40Gıdalarda Volümetrik Analizler 240/32
41Enstrümantal analizleri yapmakGıdalarda Enstrümantal Analizler 140/32
42Gıdalarda Enstrümantal Analizler 240/32
43Gıdalarda nem ve toplam kuru madde tayini yapmakGıdalarda Nem veKuru Madde Tayini40/24
44Ham protein tayini yapmakGıdalarda Ham Protein Tayini40/32
45Yağ tayini yapmakGıdalarda Yağ Tayini40/32
46Laboratuvarı düzenini sağlamakLaboratuvar Organizasyonu40/32
47Laboratuar kazalarını önlemekLaboratuvar Kazaları ve İlk Yardım40/32
48Şeker tayini yapmakGıdalarda Şeker Tayini40/32
49Vitamin tayini yapmakGıdalarda Askorbik Asit Tayini40/24
50Tuz tayini yapmakGıdalarda Tuz Tayini40/24
51Kokuşma oluşumunu belirlemekKokuşma Tespiti40/24
52Gıdalarda boya varlığını saptamakGıdalarda Boya Arama40/32
53İstenmeyen katkıların varlığını saptamakİstenmeyen Katkıları Saptama40/32
54Ham lif veselüloz tayini yapmakGıdalarda Ham Lif Tayini40/32
55Ambalaj,etiket ve gıdadaki fiziksel kontrolleri yapmakGıdalarda Fiziksel Kontroller40/32
56Renk, doku, kusur kontrolleri yapmakDuyusal Kontrolleri Yapma40/24
57Duyusal test tekniklerini incelemekDuyusal Test Teknikleri40/24
58İçme ve kullanma suları analizlerini yapmakİçme ve Kullanma Suyu Analizleri40/24
59Süt ve süt ürünlerinde kalite kontrol analizlerini yapmakSüt ve Süt Ürünleri Analizleri 140/32
60Süt ve Süt Ürünleri Analizleri 240/32
61Süt ve Süt Ürünleri Analizleri 340/24
62Et ve ürünlerinde kalite kontrol analizlerini yapmakEt ve Ürünleri Analizleri 140/32
63Et ve Ürünleri Analizleri 240/32
64Un ve unlu mamullerdeki kalite kontrol analizlerini yapmakUn ve Unlu Mamullerdeki Analizler 140/32
65Un ve Unlu Mamullerdeki Analizler 240/32
66Un ve Unlu Mamullerdeki Analizler 340/32
67Yemeklik yağların kalite kontrol analizlerini yapmakYemeklik Yağların Analizleri 140/32
68Yemeklik Yağların Analizleri 240/32
69Sofralık zeytin ve zeytinyağı kalite kontrol analizlerini yapmakSofralık Zeytin ve Zeytin Yağı Analizleri40/24
70Konserve kalite kontrol analizlerini yapmakKonserve Analizleri 140/32
71Konserve Analizleri 240/24
72Çay kalite kontrol analizlerini yapmakÇay Analizleri40/24
73Alkollü içeceklerin kalite kontrol analizlerini yapmakAlkollü İçeceklerin Analizleri40/24
74Bal kalite kontrol analizlerini yapmakBal Analizleri 140/24
75Bal Analizleri 240/24
76Temel seviyede bilgisayarı, temel donanımları ve interneti kullanmakBilgisayar Kullanma40/32
77Bilgisayarda ofis yazılımlarının temel işlevlerini kullanarak doküman hazırlamakDoküman Hazırlama40/32
Toplam
3080/2232
Mesleki Uygulamalar
200
Mesleki Gelişim Modülleri
440/224
Genel Toplam
2656 Saat
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. Bengü dedi ki:

    Meslegim adina bu kurslan daha cok seyler katmak isterim uzerine daha fazla bilgiler

  2. Bengü dedi ki:

    Ben gida teknikeriyim bursa uludag univ den mezunum bu egitimi almayi cok istiyorum lutfen bana bu egitim icin beni bilgilendirirseniz sevinirim

    1. http://e-yaygin.meb.gov.tr/Subscribe.aspx Linkten kayıt olduktan sonra kursiyer girişi yaptıktan kurs araması yapabilirsiniz. Şuan için açılmış olan gıda kontrol elemanı kursu bulunmamakta.

Yorum Yaz